Adatkezelési szabályzat

1. BEVEZETÉS

 

A H DERMA Kft (székhelye: 1146 Budapest, Cházár András utca 19.; cégjegyzékszáma: 01-09-880046, a továbbiakban „H Derma Kft.”, vagy „Adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény („Szabályzat”) tartalmát továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban foglaltaknak és a hatályos jogszabályoknak, így a

 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM. tv.”);
 • 1997. évi XLVII. törvény egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről („Eüavt.”)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Reklámtv.”).
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Avtv.”vagy „Adatvédelmi Törvény”)

rendelkezéseinek.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a H Derma Kft. kizárólagos tulajdonában áll a www.melanomamobil.hu és a www.melanoma.hu, domain, mindezen webcím, valamint a „melanomamobil” megjelölés alatt a H Derma Kft. értendő.

 

A H Derma Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek és szabályozás a www.melanomamobil.hu webcímen folyamatosan elérhetők, valamint jelen Szabályzat ugyancsak elérhető a H Derma Kft. szűrési helyszínein.

 

A H Derma Kft. kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs jogának tiszteletben tartását, továbbá elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, így a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést megtesz, mely garantálja a személyes adatok biztonságát.

 

A H Derma Kft. fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, melyről kellő időben értesíti ügyfeleit.

 

2. FOGALMAK

 

2.1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.2. különleges adat:

 • a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
 • b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

2.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

 

3.1. A H Derma Kft. szolgáltatásának nyújtása során, vagy az összefüggő bármely tevékenysége során személyes adat akkor kezelhető, ha

 • a) ahhoz az érintett hozzájárul,
 • b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

3.2. A különleges adatnak minősülő adatok közül az egészségi állapotra vonatkozó adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett írásban hozzájárul,

b) azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

3.3. Személyes adatot kezelni kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

3.4. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

3.5. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

3.6. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

 

3.7. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 

3.8. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

3.9. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

 

3.10. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

3.11. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

3.12. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

3.13. A személyes adatok automatizált feldolgozása során biztosítani kell:

 • a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

3.14. Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja.

 

3.15. Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha

 • a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
 • b) az adatkezelésnek az Adatvédelmi Törvényben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

 

A H Derma Kft. tevékenységével összefüggésben végzett adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről a H Derma Kft. külön értesíti ügyfeleit.

 

Felhívjuk a H Derma Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben az adatközlők nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Cselekvőképességükben korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek esetében a törvényes képviselő nyilatkozata szükséges.

 

4.1. A H DERMA KFT. SZOLGÁLTATÁSÁT IGÉNYBE VEVŐK ADATBÁZISA

 

4.1.1. Az adatkezelés célja: a bőrgyógyászati járóbeteg-szakellátásban résztvevők azonosítása, kapcsolatfelvétel, szolgáltatások igénybevételének biztosítása.

4.1.2. Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatást igénybevevő páciens hozzájárulása, valamint az Eüavt.

4.1.3. Az adatok forrása: a szolgáltatást igénybevételére jelentkező páciensek önkéntes adatszolgáltatása

4.1.4. A kezelt adatok köre: név, születési dátum, lakcím, telefonszám, email cím, szemszín, hajszín, bőrtípus, napozási szokások, melanoma kórelőzménye (családban is), egyéb daganatos betegség kórelőzménye, esetleges terhesség, hormontartalmú készítmények szedése, bőrgyógyászati szakellátás megvalósításához szükséges információk, szakellátás során a szakorvos által feltett kérdésekre adott válaszok.

4.1.5. Az adatkezelés időtartama: az Eüavt.-ben kötelezően előírt adattárolási és nyilvántartási idő, vagy az érintett kérésére történő törlés időpontjáig (amelyik a kettő közül előbb következik be).

4.1.6. Adatfeldolgozó: a bőrgyógyászati szolgáltatás nyújtásában közreműködő orvos, valamint az asszisztens és a H Derma Kft. munkavállalói.

 

4.2. INFORMÁCIÓS CÉLÚ ADATKEZELÉS

 

4.2.1. Az adatkezelés célja: bőrgyógyászattal kapcsolatos új szolgáltatásokra vonatkozó információk közlése, bőrgyógyászati prevenciós célú tájékoztatások megvalósítása.

4.2.2. Az adatkezelés jogalapja: érintettek önkéntes hozzájárulása.

4.2.3. Az adatok forrása: a szolgáltatást igénybevételére jelentkezők önkéntes adatszolgáltatása

4.2.4. A kezelt adatok köre: név, születési dátum, lakcím, telefonszám, email cím, szemszín, hajszín, bőrtípus, napozási szokások, melanoma kórelőzménye (családban is), egyéb daganatos betegség kórelőzménye, esetleges terhesség, hormontartalmú készítmények szedése, esetleges anyajegy eltávolítással kapcsolatos információk és ezek szövettani eredményei

4.2.5. Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlés időpontjáig.

 

4.3. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 

4.3.1. Az ügyfélszolgálat az alábbi email címen érhető el: info@melanomamobil.hu

4.3.2. Az ügyfélszolgálat felkeresésével az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy adatait a H Derma Kft. kezelje

4.3.3. Az adatkezelés célja: a H Derma Kft. felé jelzett észrevételek, panaszok kivizsgálása, az ügyfélmegkeresések teljesítésében való közreműködés.

4.3.4. Az adatkezelés jogalapja: érintettek önkéntes hozzájárulása.

4.3.5. Az adatok forrása: ügyfélszolgálatot felkereső ügyfelek önkéntes adatszolgáltatása.

4.3.6. A kezelt adatok köre: ügyfélmegkeresés teljesítéséhez szükséges, ügyfél által megadott adat.

4.3.7. Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlés időpontjáig.

 

4.4. EGYÉB ADATKEZELÉS

 

4.4.1. A jelen Szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről H Derma Kft. az adat felvételekor ad tájékoztatást.

4.4.2. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.

4.4.3. A H Derma Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

5.1. A H Derma Kft. az általa kezelt adatok megőrzési helye a székhelyén lévő számítástechnikai rendszeren (szerven) találhatók meg. Az adatok őrzését és az adatfeldolgozást elektronikus formában az általa üzemeltetett szerverén saját maga a személyes adatok védelmét előíró jogszabályi rendelkezések szigorú betartásával végzi.

 

5.2. A H Derma Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

5.3. A H Derma Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

5.4. A H Derma Kft. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:

 • a) megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

5.5. A H Derma Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

5.6. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 

Név: H Derma Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: H Derma Kft.

Székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 19.

Cégjegyzékszám: 01-09-880046

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13922955-2-41

Telefon: +36 (1) 882-75-61

E-mail: info@melanomamobil.hu

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH62396/2013.

 

7. JOGORVOSLAT

 

7.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az info@melanomamobil.hu email címre küldött levelében, vagy írásban a H Derma Kft. székhelycímére küldött postai küldemény útján.

 

7.2. Az érintett kérelmére a H Derma Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A H Derma Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a H Derma Kft. költségtérítést állapít meg.

 

7.3. A H Derma Kft.a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („Hatóság”) elrendelte.

 

7.4. Törlés helyett a H Derma Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

7.5. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

7.6. Ha a H Derma Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

7.7. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha törvény rendelte el az adatkezelést;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) tiltakozás jogának gyakorlását egyébként a törvény lehetővé teszi.

 

7.8. A H Derma Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a H Derma Kft. a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

7.9. A H Derma Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

7.10. Az érintett a jogainak megsértése esetén adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

7.11. A H Derma Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

7.12. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: +36-1-391-14-00

Telefax: +36-1-391-14-10

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu